zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Elektro rezervni dijelovi za sredstva za opsluživanje zrakoplova

 

Broj nabave: 04-1/13
Datum objave: 14.1.2013.
Rok: 01.02.2013.
Status: Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

Popis dokumenata

 

EOJN-P Elektro rez. dijelovi
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik - tehnička specifikacija - Prilog V
EOJN- Obavijest o sklopljenim ugovorima - Elektro rezervni dijelovi
Odluka o odabiru - Elektro rezervni dijelovi
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Elektro rezervni dijelovi

 

Slanje dokumenata nabave na e-mail

 

 

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 555