zracna-luka-split-airport home


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora 

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 120/2016) Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma  i Registar ugovora jednostavne nabave.

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

Plan nabave

 

 

 

 

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu

 

 

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu izmjene br. 2.

 

 

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu izmjene br. 3.

 

 

 

pdfPlan nabave za 2021. godinu izmjene br. 4.

 

 

 

pdfPlan nabave za 2022. godinu.

 

 

 

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf .

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2021 Nadogradnja sustava automatske naplate parkinga 04-24/21 4.1.2022. 21.01.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2021 Usluga ispomoći radne snage u procesima opsluživanja zrakoplova u Zračnoj luci Split 04-22/21 10.12.2021. 11.01.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Nabava rezervnih dijelova i usluge održavanja sustava za zaštitni pregled predane prtljage 04-35/22 30.3.2022. 19.04.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun 06-26/22 29.4.2022. 31.05.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022 Podrška i održavanje Programskog sustava „Airport Software“ za prihvat i otpremu, putnika, zrakoplova i tereta 04-22/22 11.3.2022. 31.03.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Sustav besprekidnog napajanja za BHS 04-10/22 1.4.2022. 03.05.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022 Usluga ispomoći čišćenja zrakoplova i dijela objekata u Zračnoj luci Split 04-29/22 24.1.2022. 24.02.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Usluga odrzavanja automatiziranih sustava za rukovanje prtljagom 04-23/21 11.1.2022. 22.02.2022. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2022 Usluge prijevoza djelatnika i prijevoza putnika na stajanci 04-30/22 07.3.2022. 05.04.2022. Pregled i ocjena ponuda
2022. Telekomunikacijske usluge 04-28/22 Telekomunikacijske usluge 15.4.2022. 05.05.2022. Pregled i ocjena ponuda

 

 

 

duty free live camSPLIT AIRPORT ltd. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • CROATIA • Tel: ++385 (0)21 203 589