zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar.pdf

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Sukladno članku 15. stavku 2. i stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016) Zračna luka Split d.o.o.,
objavljuje Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.pdf.

 

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

 

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2017 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja serverskog sustava 04-14/17 26.6.2017. 18.07.2017. Pregled i ocjena ponuda
2017 Informatička oprema 04-15/17 3.5.2017. 23.5.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom 04-9/16 30.1.2017. 11.04.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Nabava programskog rjesenja Oracle DB2 04-16/17 26.6.2017. 18.07.2017. Pregled i ocjena ponuda
2017 Papirnata sanitarna konfekcija i tekući sapun 06-4/17 29.6.2017. 19.7.2017. Pregled i ocjena ponuda
2017 Sustav za zaštitni pregled predane prtljage 04-7/17 12.7.2017. 12.10.2017. Dostava ponuda
2017 Usluge liječnika opće medicine 04-2/17 11.7.2017. 04.08.2017. Pregled i ocjena ponuda
2017 Usluge medicinske sestre Ev.br. 04-1/17 14.7.2017. 28.07.2017. Pregled i ocjena ponuda
2017 Vučne putničke stepenice 04-17/16 27.12.2016. 18.01.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU Sustav za zaštitni pregled predane prtljage 04-7/17 10.07.2017. Izvješće o savjetovanju

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555