zracna-luka-split-airport home
 


Javna nabava

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić objavljuje Pregled_sklopljenih_ugovora_o_javnoj_nabavi_i_njihovog_izvršenja.pdf.


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), Zračna luka Split d.o.o. objavljuje Registar.pdf

 

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o.  NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

U smislu članka 75-83. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zračna luka Split d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

  

 

Podatke o objavljenim natječajima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

Postupci javne nabave u tijeku

 

Predmet Broj nabave Datum objave Rok Status
2016 Funkcionalna i tehnološka nadogradnja programskog sustava za prihvat i otpremu putnika, zrakoplova i tereta 04-33/16 9.12.2016. 17.01.2017 Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Opskrba električnom energijom 04-1/16 2.2.2016. 15.03.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Podrška i održavanje programskog paketa za podršku procesu prihvata i otpreme zrakoplova, putnika i robe „Airport Software 04-37/16 2.12.2016. 22.12.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Popravci i rezervni dijelovi za trake sustava transporta Zračne luke Split 04-26/16 24.5.2016. 14.06.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Radovi na ZLS 08-10/16 15.4.2016. 31.05.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 RTG uređaji (2 komada) 04-21/16 19.2.2016. 10.03.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Telekomunikacijske usluge 04-36/16 17.10.2016. 11.11.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Tinte i toneri 06-4/16 15.4.2016. 16.05.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2016 Usluga nadzora nad radovima u ZLS 08-11/16 6.12.2016. 10.01.2017. Pregled i ocjena ponuda
2016 Usluge fizičko-tehničke zaštite 04-7/16 17.11.2016. 06.12.2016. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Informatička oprema 04-15/17 3.5.2017. 23.5.2017. Dostava ponuda
2017 Nabava i ugradnja automatiziranog sustava za rukovanje prtljagom 04-9/16 30.1.2017. 11.04.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi
2017 Vučne putničke stepenice 04-17/16 27.12.2016. 18.01.2017. Sklopljen ugovor o javnoj nabavi

 

 

 

duty free live camZRAČNA LUKA SPLIT d.o.o. • Cesta dr. Franje Tuđmana 1270 • 21217 Kaštel Štafilić • HRVATSKA • Tel: ++385 (0)21 203 555